JAK ŠEL ČAS…

1961

Od tohoto roku existoval ve Stodu Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež. Samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je dosud Plzeňský kraj se ÚSP stalo v roce 2003.

V roce 2005, kdy byl jmenován nový ředitel, byla kapacita ústavu 190 klientů mužů (skutečný počet byl 184). V tuto dobu bylo 10 klientů zaměstnáno mimo zařízení. Areál sestával z pěti moderně vybavených budov, ve kterých se nacházelo sedm pobytových oddělení. Klienti žili (a někteří nadále žijí) ve vlastních pokojích a bytech se sociálním zařízením nebo v maximálně čtyřlůžkových pokojích.

V budovách se kromě ubytovacích kapacit nacházejí výtvarné ateliéry a dílny pro pracovní rehabilitaci, tělocvična a místnosti pro fyzioterapii. Veškerá zástavba stojí v rozsáhlé zahradě, která je určena ke sportu, relaxaci, ale i k práci. V její zadní části leží farma s hospodářským zvířectvem. Pro rekreaci bylo a je možné využívat rekreační objekt, bývalý zámeček, v Březí na Šumavě.Po částečné výměně vedení začátkem roku 2006 jsme se i přes toto poměrně dobré zázemí rozhodli pro změny, které by měly zlepšit kvalitu života obyvatel našeho zařízení. Změnilo se toho mnoho po stránce technické – nová okna, radiátory, barevně vymalované pokoje, menší počty klientů na pokojích, výměna nemocničních postelí, zrušení mříží a koulí na dveřích…, ale i v otázce přístupu – otevírali jsme se více lidem z města (v roce 2006 se uskutečnil 1. ročník akce „6.den“), přestávali jsme se chovat skupinově, začali jsme se klientů ptát, začínali jsme je brát vážněji… Ale přesto jsme v určitou chvíli narazili. Jako kdyby to „dál“ a „vejš“ nešlo… Asi logickým vyústěním byla myšlenka změny celého systému. Několik důležitých milníků se nyní pokusíme nastínit.

2006

V roce 2006 se realizuje projekt Sociální integrace klientů DOZP Stod, na základě kterého dochází k rozšíření aktivit pracovní rehabilitace, vzniká specifický vzdělávací projekt pro 30 klientů a pro 10 osob pracovně-tréninkové centrum (kavárna „Rychlá myš“ v centru města). Otevírá se v areálu ústavu volně přístupná čajovna s počítači a připojením k internetu.

Dalším podstatným milníkem byla výměna lékařky psychiatričky. Nová paní doktorka klientům věnuje čas, komunikuje s nimi i personálem a snaží se hledat řešení za podávání nezbytně nutného množství léků.

2007

Podle jediné služby DOZP dochází k přejmenování organizace z ÚSP na DOZP Stod.

Již ve výroční zprávě k tomuto roku se píše: „Rok 2007 byl rokem intenzivní přípravy na transformaci zařízení…“. Je tam představena vize, kdy se hovoří o tom, že organizace bude mít podobu Centra sociálních služeb, bude poskytovat různé sociální služby, bude možné bydlet v párech, bude nedílnou součástí komunity…

V této době se pokračovalo ve spolupráci s Domovem Pramen v Mnichově v tzv. párových terapiích. Důkazem toho, že tyto terapie nesou ovoce, byla skutečnost, že jeden z párů využil v půlce listopadu možnost společného života v chráněném bytě v Sokolově.

Prvních čtrnáct studentů úspěšně ukončilo zkouškami rok v kurzu pro dokončení vzdělání. Další ročník se rozběhl s ještě větším počtem zájemců.

V roce 2007 se také napravují pracovní vztahy s jednotlivými klienty – vznikají smlouvy DPP, DPČ… i pro ty uživatele služeb, kteří pracují v areálu.

2008

V červnu 2008 byly nově registrovány služby: chráněné bydlení (od 1.1.2009 18 klientů), sociálně-aktivizační činnosti pro seniory a zdravotně postižené a odborné sociální poradenství.

Kavárna sice ukončila svou činnost ale v jejích prostorách probíhají do současnosti aktivity dílny Šikovná myš a odborná sociální poradna.

Obrovským počinem roku 2008 bylo vydání knihy „Andělská kuchařka“. Pan Petr Marek, uživatel pobytových služeb, je spolu se svou instruktorkou autorem všech ilustrací v knize.

V roce 2008 jsme po intenzívních přípravách spustili projekt chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny (pekárny) ve městě Stod, který byl podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

2009

Během roku 2009 pokračovala pracovní skupina zaměstnanců ústavu ve vytváření vize transformovaného zařízení. Vznikl návrh nové organizační struktury, budoucího uspořádání a členění na jednotlivé domácnosti a oblasti. Po diskusích bylo domluveno, že by veškeré nové domácnosti měly být do vzdálenosti cca 25 km od Stoda a to především kolem páteřní komunikace Plzeň Domažlice. Rovněž jsme se shodli na myšlence, že do budoucna chceme umožnit bydlení v komunitě všem našim klientům a v první řadě těm, kteří potřebují vysokou míru podpory.V posledních měsících roku 2009 vznikla první verze transformačního plánu, vznikly transformační týmy, začalo se jednat se starosty a obhlížely se vhodné budovy a pozemky. Probíhaly první cílené informační schůzky s opatrovníky, klienty a personálem.

2010

V následujícím roce 2010 pokračovalo vzdělávání managementu a startovalo cílené vzdělávání zaměstnanců v přímé péči. Přínosem byli jistě i stáže v jiných zařízeních, kde bylo možné vnímat „dobrou i špatnou praxi“.Mezi klienty se zjišťovala nezbytná míra podpory.Nově jsme začali poskytovat služby v bytech na sídlišti Pod Makovým vrchem, kde jsme získali dva byty a od 1. 3. 2010 v nich žije pět mužů. V bytě 2+1 dva a v bytě 3+1 tři pánové. Mluvíme-li o transformaci zařízení, nesmíme zapomenout na jednu zásadní změnu -a tou jsou ženy. Od 1. března 2010 bylo našimi klientkami i 5 žen, přítelkyň pánů z výcvikového chráněného bydlení. Domov ve Stodu od této doby již tedy není vyloženě mužský, ale je možné společné soužití mužů a žen. Ruku v ruce s tímto došlo k úpravě popisu cílové skupiny.Po technické stránce procesu došlo ke schválení transformačního plánu I.etapy zastupitelstvem Plzeňského kraje a posléze i Ministerstvem práce a sociálních věcí. V závěru roku se ve stádiu schvalování nalézala již žádost o poskytnutí dotace z programu IOP.

2011

Hmatatelným výsledkem našich snah bylo v roce 2011 přestěhování klientů z DOZP Stod do nově vybudovaných bytů, které byly realizovány díky projektu „Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod“ podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Za téměř 48 mil. Kč byl vybudován objekt chráněného bydlení (pro 18 klientů), sociálně terapeutické dílny (pekárny) a prodejny. V souvislosti s projektem vzniklo 20 nových pracovních míst, z toho 12 pro osoby s postižením. Chráněné bydlení je koncipováno tak, že umožňuje i párové soužití. Sociálně terapeutická dílna v podobě pekárny byla žádanou chybějící službou, která vhodně doplnila současnou vybavenost města Stod. Obyvatelé mohou využít služeb pekárny a cukrárny, s pohodlným posezením uvnitř prodejny nebo také na terase. Vše je v blízkosti náměstí.V roce 2011 jsme také pokračovali v plánování tzv. II. etapy transformace našeho zařízení.

2012

Na konci září 2012 byla podána projektová žádost pro II. etapu projektu transformace.

2013

Abychom dodali váhu všem konaným změnám, tak jsme se rozhodli zapracovat na novém názvu organizace a na novém logu… Došlo ke změně názvu na Centrum sociálních služeb Stod (CSS Stod) i ke změně loga.V rámci první etapy transformačního procesu byl předán byt 3+1 v Holýšově k užívání. V rámci druhé etapy transformace se staly majetkem Plzeňského kraje domy v Tlučné, Vejprnicích, Chotěšově, Staňkově a byt v Nýřanech. Také jsme pronajali byt 2+1 v Sokolské ulici ve Stodu. V tomto bytě žijí od 18.11. 2013 2 pánové.

2014

Rok 2014 byl v mnoha ohledech převratný. Došlo na přibírání nových zaměstnanců, intenzivní proškolování, rekvalifikace, na postupné utlumování podpůrčích provozů jako je centrální kuchyně, prádelna, sklady, údržba… Pracovalo se na metodice k finančnímu hospodaření, na zajišťování zdravotní péče, na zajištění autoparku, údržby… a mnoha dalších věcech. Podstatná byla také práce s klienty v rámci individuálního plánování a v rámci plánování přechodu.V prosinci se pak mohli stěhovat první obyvatelé nových domů. Konkrétně 12 osob do Nýřan a dalších 12 do Dnešic. Došlo tak k opuštění jedné budovy v areálu zcela a jedné z části. Důležité bylo také otevření sociálně-aktivizační dílny v Nýřanech.Kromě jiného jsme v roce 2014 zaregistrovali odlehčovací službu. Tuto službu jsme začali poskytovat od 1. ledna 2015.

2015

Tento rok byl ve znamení staveb, přesouvání různého majetku a stěhování. Vše začalo již v únoru, kdy se stěhovali klienti s potřebou vysoké míry podpory do 3 domácností do Holýšova, následně 3 domácnosti do Stoda -Háječek, 2 domácnosti do Tlučné, 1 do Vejprnic a čtyři pánové do bytu v Nýřanech.

2016

Proces přeměny ústavního zařízení na komunitní služby pokračoval i v tomto roce. Hned začátkem roku se přestěhovalo celkem 22 klientů do 2 domácností do Staňkova a 3 domácností do Chotěšova.Také transformační tým po krátkém oddechu, znovu zmobilizoval své síly a začal pracovat na transformačním plánu pro projekt Transformace CSS Stod -III. etapa. Proces přeměny už trvá deset let a III. etapa by měla být jeho poslední fází.

 

2017

V současnosti poskytujeme služby v 18 domácnostech v rodinných domech ve Staňkově, Holýšově, Stodu, Chotěšově, Dnešicích, Nýřanech, Tlučné a Vejprnicích. Nový domov a lepší služby v nich našlo 97 klientů. Další pobytové služby jsou pak poskytovány v 17 bytech v běžné zástavbě Holýšova, Stodu a Nýřan. S minimální podporou v nich žije 32 osob, které opustili ústavní způsob života.V tomto roce jsme získali podporu pro realizaci kompletního opuštění původního areálu ústavu. Tak dostane příležitost k životu v běžném prostředí i zbývajících 61 klientů, kteří jsou dosud ve dvou původních budovách. Je dobře si uvědomit, že s novými domy a domácnostmi jsme dostali i nové možnosti a příležitosti ke zlepšování služeb a naplňování života klientů…

 

unasdobry 04